Een koper heeft in beginsel het recht om een bestelling te retourneren. Binnen 14 dagen na ontvangst, kan de koper het artikel retour melden middels onderstaande modelformulier. U heeft vervolgens nog 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te zenden. De kosten voor het retourneren zijn altijd voor de consument.

Feestfirma vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Feestfirma in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Feestfirma aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Feestfirma gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: FeestFirma
Zuiderkruisweg 31
8938 AP Leeuwarden
Nederland
Tel: 058 280 2888
Email: info@feestfirma.nl
   

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
-          Bestelnummer
-          [Naam consumenten(en)]
-          [Adres consument(en)]
-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.